Su Bilgi ve Yaşam
Su Bilgi ve Yaşam Kapısı Hidro Elektrik Santralleer - HES Su Bilgi ve Yaşam
Share |


Hidroelektrik Santral (HES) HabelerimizAlakır

Yuvarlakçay

Şenöz

Loç VadisiLoç: Vadilerin SarıyazmalısıLoç Vadisi'ne sadece bir kere gidilir. Bir daha dönülemez. İnsanın eti kemiği Loç'tan ayrılsa bile canı orada kalır.

Kanyonu bir sanatçı ustalığıyla işleyen Devrekâniçayı Valla'nın arasından yüzlerce metrelik yarlar oluşturarak Loç düzlüğüne akıyor. Devrekâni çayı Loç'a ulaştığında kanyonun içindeki asi ve sert akışını bir yana bırakarak durulmaya, taşmaya ve çevresindeki dört köye hayat vermeye başlıyor. İşte burası, Sarıyazma isyanının başladığı Loç vadisi.

Küre dağları geniş kireçtaşı kayalıklarından oluşması nedeniyle Karadeniz'deki diğer tüm dağlardan hemen ayrılıyor.

Burada, Devrekâni çayı'nın Anadolu'daki en benzersiz akarsu sistemlerinden biri olduğunu anlıyoruz. Nispeten küçük bir akarsu olmasına rağmen birbiri ardına uzanan beş büyük kanyon sistemi ve bu kanyonlar arasında oluşan düzlükler, akarsu güzergahının muazzam bir canlı zenginliğine sahip olmasına neden oluyor. Kanyonları oluşturan kireçtaşı kayalıklarında sayısız nadir bitki ve kuş türü yaşarken nehrin düzleştiği ve yavaşladığı Loç gibi bölgelerde pek çok balık ve başka akarsu canlısı çoğalma imkanı buluyor. Bu düzen, birbiri ardına sıralanmış beş kanyon ve ardında uzanan düzlükler içinde her seferinde tekrar ediyor. Yani Devrekâni çayı yatağı üzerinde kendi kendini beş kez yeniden yaratıyor. Türkiye'deki pek çok akarsuda bu özelliği görmek mümkün değil.

Loç'un evrensel değeri yalnızca Devrekâni çayının çok özel fiziki yapısından kaynaklanmıyor. Vadinin başka bir ilginç tarafı bir yüzünün Akdeniz, öteki yüzününse Karadeniz özelliği taşıması. Bu tip vadilere yeyüzünde çok az rastlanıyor. Vadinin güneye bakan yamaçlarında Akdeniz bitki örtüsüne özgü sandal ağaçlarından oluşan eşsiz ormanlar uzanırken kuzey yamaçlarında Karadeniz'in nemli kayın ve göknar ormanları göze çarpıyor. Böyle bir yapının oluşması Loç Vadisi'nin yüzbinlerce yıllık bir doğa anıtı olmasından kaynaklanıyor. Buzul dönemleri arasındaki ısınma dönemlerinde Karadeniz bölgesine kadar ulaşan sandal ağacı gibi Akdeniz kökenli canlılar, Loç'un sahip olduğu kısmi Akdeniz iklimi nedeniyle bugün hâlâ daha bu bölgede yaşamaya devam ediyor. Başka bir değişle Loç binlerce yıllık doğal süreçlerin kayıt defterini tutuyor

Bugün Türkiye'deki bin 700'den çok arkadaşı gibi Devrekâni çayı üzerindeki Loç vadisi de HES'lerin tehdidi altında vadide binlerce yıldır süren uyum bugün artık yerini korkuya, endişeye ve mücadeleye bırakmış durumda. Üstelik Loç Türkiye'nin en büyük milli parklarından Küre Dağları Milli Parkı'nın tampon bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor. Üstelik, Devrekâni çayı Havzası Küre Dağları Milli Parkı'nın önemli bir kısmını oluşturuyor. Ne tuhaf ki, burayı milli park ilan eden de HES ve baraj yaparak vadiyi yok etmek isteyen de aynı kurum: Türkiye'nin Çevre ve Orman Bakanlığı.

Güven Eken, Doğa Derneği BaşkanıLoç Vadisi'nde belgesel doğal hayat

loçvadisi'nde belgesel doğal hayat |

Su Bilgi ve Yaşam
Flag Counter